Pahal Design

NID Result 2017

Devanshu Chauhan
NID Ahmedabad
AIR-1, B.Des
Rohit Kumar
NID AIR-1
M.Des, Animation
Radhika Sinha
NID AIR-2
M.Des, Apparel
Christy John
NID Ahmedabad
AIR-27, B.Des
Abhishek Kumar
NID Ahmedabad
AIR-32, B.Des
Amara Subul
NID
AIR-82, GDPD
Muskan Sinha

NID, B.Des Ahmedabad

Aaron Chen Lepcha
NID Ahmedabad
AIR-3, B.Des
Swapnil Das
Ahmedabad
AIR-7, B.Des
Kratika Sonkar
Ahmedabad
AIR-12, B.Des
Benu Shrivastava
Kurukshetra
AIR-22, NID GDPD
Mrigank
GDPD
NID kurukshetra
Anoushka Chauhan
Kurukshetra
NID GDPD
Rohit Hansraj
NID GDPD, Kurukshetra
Prerna Shaurya
NID B.Des, Ahmedabad
Priyasaha Aishwarya
NID Vijayawada, GDPD
Nitin Tolia
Kurukshetra
NID GDPD