Pahal Design

NID Result 2016

Soumil Singh
AIR-1, M.Des (Furniture Design)
Abhishek Bhardwaj
AIR-2, M.Des (Graphic Design)
Atul
AIR-4, M.Des (Furniture Design)
Anubha Bisht
AIR-5, M.Des (Photography)
Jayati Jain
AIR-5, M.Des (Retail Experience Design)
Loveneet Bhatt
AIR-50, B.Des
Pranav Kumar
B.Des
Pawan Hans
AIR-54, B.Des
Surbhi Parmar
AIR-19, B.Des
Aditi Maurya
AIR-27, B.Des
Simran
AIR-29, B.Des
Saurav
AIR-40, B.Des
Swarnima
GDPD, Vijayawada
Darshan Vishal
GDPD, Kurukshetra
Deepak Singh
GDPD, Kurukshetra
Kanishk Kapoor
GDPD, Kurukshetra
Kaushik
GDPD, Kurukshetra
Naincy Bhardwaj
GDPD, Kurukshetra
Prateek Pankh
GDPD, Kurukshetra
Shivani Yadav
GDPD, Kurukshetra
Shivanker
GDPD, Kurukshetra
Shrishti Singh
GDPD, Kurukshetra
Shubham Singh
GDPD, Kurukshetra
Vivek Vikram
GDPD, Kurukshetra